smartfinance

משפחה מאזור המרכז

לפני הפגישה היינו במצב כלכלי שהלך והדרדר מחודש לחודש. השתדלנו תמיד לנהל אורח חיים צנוע אבל הקריטריון היחידי להוצאת הוצאה היה מידת הצורך בה ולא האם יש לנו כסף עבורה. במהלך התהליך בנינו תכנית כלכלית לטווח ארוך מתוך כוונה להגיע לגיל הפרישה במצב כלכלי מאוזן שיאפשר המשך חיים נוח ובטוח. הצלחנו להטמיע התנהלות אחראית יותר של הוצאותינו הכלכליות תוך התייחסות מתמדת לגבולות האפשרויות. כמו כן, הופסקה ההתדרדרות חסרת השליטה על חיינו הכלכליים וקיבלנו כלים יעילים ללקיחת אחריות על ההתנהלות שלנו. העבודה המשותפת הייתה בונה, עניינית, מקצועית, תומכת ונעימה. לא ריככתם את תמונת המציאות הקשה והבאתם אותנו להתבונן בה, תוך שמירה על אוירה טובה, הומור וללא שיפוט. ברור לנו שאנחנו יכולים להמשיך להיעזר בכם במידת הצורך. בהחלט נמליץ לחברים / משפחה לעבור תהליך דומה, ולעבור אותו אתכם!

 

להמלצות נוספות >>
WhatsApp chat